Математика

Предмет научно-исраживачког рада Одсека за математику обухвата битније гране математике, анализу као и њене примене, алгебру, геометрију, вероватноћу и статистику, методику.

Истраживања заснована на статистичкој анализи различитих модела временских серија које имају значајну практичну примену, пре свега у економетрији. Посебан осврт дат је истраживању стохастичких особина таквих серија, као и конструкцији нових, математички заснованих, финансијско-стохастичких модела којима се могу описати различита својства динамике реалних финансијских низова и серија. Проблем оцене параметара добијених модела се нарочито проучава и у ту сврху уводе нове, савремене статистичке технике засноване, пре свега, на нумеричкој интеграцији и примени разних софтверских алата. Нарочита пажња посвећена је методу емпиријских карактеристичних функција (ECF-метод) и методу вероватосних функција генератрисе (PGF-метод) који су се показали веома ефикасним у моделовању тзв. нелинеарних временских серија са наглашеним флуктуацијама.

Примена метода хомотопских пертурбација (HPM), као и метода хомотопске анализе (HAM) у проналажењу (егзактних или приближних) решења једначина и проблема различитих врста. Применом ова два математичка метода добијена су, рецимо, апроксимативна решења диференцијалних једначина и система парцијалних једначина које јављају у шрирокој групи физички заснованих проблема. С друге стране, HPM и HAM метод примењени су такође у решавању разлличитих стохастичких проблема, као што су апроксимација стохастичких расподела које немају затворен облик или одређивање инваријантних вероватосних мера различитих врста хаотичних пресликавања.

Концепт фиксне тачке, њене егзистенције у Menger-овим просторима, као и у уређеним и делимично уређеним б-метричким просторима. Наиме, посебан осврт даје се теореми о фиксној тачки за растућа пресликавања, као и њеним директним последицама у метричким просторима.

Ради се на концепту статистичке узрочности и заустављене статистичке узрочности која укључује времена заустављања као и њихове примене на теорију мартингала, на слаба решења стохастичких диференцијалнаих једначина генерисаних семимартингалима и примени добијених резултата у финансијској математици. Наиме, дати концепт узрочности се може повезати са ортогоналношћу мартингала, стабилношћу простора здесна непрекидних мартингала, својством предиктабилне репрезентације, екстремним мерама, опционим и предиктабилним пројекцијама, као и чисто прекидним мартингалима. Помоћу концепта узрочности могу се описати слаба решења и локална слаба решења стохастичких диференцијалних једначина генерисаних семимартингалима, решења мартингалног проблема (МP), заустављеног МP и локалног МP. Слаба јединственост и локална јединственост ових решења се такође може описати помоћу концепта узрочности. Сви наведени концепти имају широку примену у пракси, нарочито у економетрији, финансијској математици, минимизацији ризика оптималних стратегија трговања акцијама. ...

Учествовање у реализацији наставе


Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Математика основних академских студија по акредитацији 2020


Р.бр. Шиф.Пред. Назив предмета Сем. Пред. Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 43111 Математичка анализа 1 1 3 3 8
2 43112 Линеарна алгебра 1 3 3 7
3 43113 Основи рачунарске технике 1 3 3 7
4 Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 7
1 43114 Елементарна математика
2 43115 Основи физике
5 43121 Математичка анализа 2 2 3 3 8
6 43122 Алгебра 1 2 3 3 7
7 43123 Нацртна геометрија 2 2 2 4
8 43124 Аналитичка геометрија 2 2 2 5
9 Блок 2 Изборни блок 2 2 2 2 7
3 43125 Финансијска математика
4 43126 Основи комбинаторике
Укупно часова активне наставе 23 23
Укупно ЕПСБ 60
ДРУГА ГОДИНА
10 43231 Математичка анализа 3 3 3 3 7
11 43232 Дискретне структуре 3 3 3 7
12 43233 Основи геометрије 3 2 2 6
13 43234 Алгебра 2 3 3 3 6
14 Блок 3 Изборни блок 3 3 1 1 4
5 43235 Енглески језик 1
6 43236 Руски језик 1
15 43241 Математичка анализа 4 4 3 3 7
16 43242 Алгоритми и структуре података 4 2 3 7
17 43243 Психологија 4 3 2 8
18 43244 Линеарно програмирање 4 2 2 4
19 Блок 4 Изборни блок 4 4 1 1 4
7 43245 Енглески језик 2
8 43246 Руски језик 2
Укупно часова активне наставе 22 22
Укупно ЕПСБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 43351 Реална анализа 5 2 2 4
21 43352 Објектно орјентисано програмирање 5 2 3 7
22 43353 Педагогија 5 3 2 8
23 43354 Обичне диференцијалне једначине 5 2 2 4
24 Блок 5 Изборни блок 5 5 1 2 6
9 43355 Историја математике
10 43356 Нееуклидске геометрије
25 43361 Увод у диференцијалну геометрију 6 2 2 4
26 43362 Нумеричка анализа 6 3 3 7
27 43363 Комплексна анализа 6 3 3 6
28 43364 Методика наставе математике 1 6 2 2 7
29 Блок 6 Изборни блок 6 6 2 2 7
11 43365 Програмски пакети у математици
12 43366 Базе података
Укупно часова активне наставе 22 23
Укупно ЕПСБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
30 43471 Увод у теорију вероватноћа 7 2 2 5
31 43472 Парцијалне једначине 7 3 3 5
32 43473 Методика наставе математике 2 7 2 2 7
33 43474 Математичко моделовање 7 2 2 4
34 43475 Стручна пракса 1 7 0 0 3
35 Блок 7 Изборни блок 7 7 2 2 7
13 43476 Нумеричке методе
14 43477 Нелинеарна оптимизација
36 43481 Математичка статистика 8 2 2 5
37 43482 Функционална анализа 8 3 3 6
38 43483 Топологија 8 3 2 5
39 43484 Стручна пракса 2 8 0 0 3
40 Блок 8 Изборни блок 8 8 1 2 6
15 43485 Информационе технологије у образовању
16 43486 Интегралне једначине
41 43487 Завршни рад 8 0 0 4
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области математичких наука;
 • да студент поседује основна знања из области математичких наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме и зна да примени савремене информационе технологије у решавању практичних проблема;
 • да студент разуме савремена кретања у области математике и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математичких наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за даље школовање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са основним математичким проблемима потребним за дефинисање основа разних математичких дисциплина;
 • упознавање са основним областима математичких и рачунарских наука, њиховим улогама и међусобним односима, као и основним објектима, концептима и методама које те области изучавају;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема;
 • развијање способности учења нових модела, техника и технологија;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области математике, сагласни су са захтевима времена, захтевима тржишта рада и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (предавањима, вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијском програму и методама наставе.Савладавањем студијског програма Математика студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области математичких наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених информационих технологија;
 • способност повезивања различитих области математичких и рачунарских наука;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
 • способност за наставак школовања на мастер академским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно дипломирани математичари, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.Студијски програм Математика основних академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област математичких наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области математичких наука.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Математика основних академских студиja и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајaн квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална оступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Математика мастер академских студија по акредитацији 2020


Р.бр. Шиф.Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
Предавања Вежбе СИР
1 43111 Савремене теорије и приступи учењу и предавању математике 1 4 3 7
2 43112 Стручна пракса 1 1 0 0 3
3 Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 6
1 43113 Методологија научно истраживачког рада
2 43114 Методика наставе информатике и рачунарства
4 Блок 2 Изборни предмет 2 1 2 2 6
3 43115 ОП операционих истраживања
4 43116 ОП математичког моделовања
5 43121 Теорија мере и интеграла 2 4 3 7
6 43122 Стручна пракса 2 2 0 0 3
7 Блок 3 Изборни предмет 3 2 2 2 6
1 43123 Теорија уопштених инверза
2 43124 Теорија непокретне тачке
8 Блок 4 Изборни предмет 4 2 2 2 6
3 43125 ОП геометрије
4 43126 ОП вероватноће и статистике
9 43127 Студијски истраживачки рад 2 10 6
10 43128 Дипломски мастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 13 13 10
УКУПНО ЕСПБ 60

Студијски програм мастер академских студија математике има за циљ едукацију студената у теоријској и примењеној математици и стицање апликативних знања из ове области.

Циљ програма је да се студент оспособи да: користи научну и стручну литературу; да самостално и/или тимски истраживачки ради и објављује оригиналне научне и/или стручне радове; учествује на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научних мисли, сазнања и искустава.

Кроз групу предмета теоријске математике студенти се, на савремен начин, упознају са класичним математичким теоријама, као и са актуелним трендовима у математици. Поред усвојених знања, оваквим образовањем се стиче способност апстракције и логичког размишљања. Квалитет образовања обезбеђен је чињеницом да га изводе професори са великим научним угледом, који су учесници више домаћих и међународних научно-истраживачких пројеката.

Кроз групу педагошко-дидадичких предмета, студенти се оспособљавају за рад у основним и средњим школама, како за редовне програме, тако и за програме додатне наставе.

Знања из математике, која се стичу током студија, обезбеђују адекватну примену савременог софтвера у математици, као и за обављање квалитетне комуникације и презентације математичких садржаја.

Циљеви студијског програма мастер академских студија математике су:

 • припрема за даље стручно и научно усавршавање;
 • оспособљавање студената за повезивање знања из области математике и њихову примену;
 • оспособљавање студената за рад у просвети;
 • оспособљавање студената за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • развијање свести студената о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.


Савладавањем студијског програма мастер академских студија математике студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси, тј. у школама и научно-истраживачким институцијама;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање математичких дисциплина;
 • способност повезивања различитих математичких дисциплина, као и способност повезивања појединих математичких дисциплина са другим научним гранама;
 • способност успешног преношења знања из области математике уз примену савремених наставних метода;
 • способност праћења и примене новина у струци и науци;
 • способност коришћења стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност за даље стручно и научно усавршавање.


Студијски програм Математика мастер академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област математичких наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области математичких наука.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Математика мастер академских студија и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална оступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Математика основних академских студија по акредитацији 2013


Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 42111 Математичка анализа 1 1 3 3 9
2 42112 Линеарна алгебра 1 3 3 8
3 42113 Техничке основе информатике 1 3 3 7
4 Блок 1 Изборни блок 1 1
1 11155 Енглески језик 1 1 1 6
2 11156 Руски језик 1 1 1 6
5 42121 Математичка анализа 2 2 3 3 9
6 42122 Алгебра 1 2 3 3 7
7 42123 Аналитичка геометрија 2 3 3 8
8 Блок 2 Изборни блок 2 2
1 11254 Енглески језик 2 1 1 6
2 11255 Руски језик 2 1 1 6
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60
ДРУГА ГОДИНА
9 42231 Математичка анализа 3 3 3 3 9
10 42232 Дискретне структуре 3 3 3 7
11 42233 Геометрија 1 3 2 2 7
12 42234 Алгебра 2 3 3 3 7
13 42241 Математичка анализа 4 4 3 3 9
14 42242 Програмски језици и програмирање 4 3 2 7
15 42243 Увод у теорију вероватноће 4 2 2 6
16 42244 Обичне диференцијалне једначине 4 3 3 8
Укупно часова активне наставе 22 21
Укупно ЕПСБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
17 42351 Реална анализа 5 3 3 8
18 42352 Методика наставе математике 5 3 3 8
19 42353 Педагогија са психологијом 5 2 2 6
20 Блок 3 Изборни блок 3 5
1 42354 Линеарно програмирање 2 2 8
2 42355 Математичка логика 2 2 8
21 42361 Комплексна анализа 6 3 3 8
21 42362 Нумеричка анализа 6 3 3 8
23 42363 Историја математике 6 2 2 6
24 Блок 4 Изборни блок 4 6
1 42364 Геометрија 2 2 2 8
2 42365 Алгебра 3 2 2 8
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
25 42471 Математичка статистика 7 2 3 6
26 42472 Основе математичког моделирања 7 3 2 6
27 42473 Парцијалне једначине 7 3 3 7
28 Блок 5 Изборни блок 5 7
1 42474 Нумеричке методе 2 2 7
2 42475 Теорија бројева 2 2 7
29 42481 Функционална анализа 8 3 3 7
30 42482 Нацртнагеометрија 8 3 3 7
31 42483 Топологија 8 3 3 7
32 Блок 6 Изборни блок 6 8
1 42484 Интегралне једначине 2 2 7
2 42485 Програмски пакети у математици 2 2 7
33 42486 Завршни рад 8 0 0 6
Укупно часова активне наставе 21 21
Укупно ЕПСБ 60

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области математичких наука;
 • да студент поседује основна знања из области математичких наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме и зна да примени савремене информационе технологије у решавању практичних проблема;
 • да студент разуме савремена кретања у области математике и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математичких наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за даље школовање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са основним математичким проблемима потребним за дефинисање основа разних математичких дисциплина;
 • упознавање са основним областима математичких и рачунарских наука, њиховим улогама и међусобним односима, као и основним објектима, концептима и методама које те области изучавају;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема;
 • развијање способности учења нових модела, техника и технологија;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области математике, сагласни су са захтевима времена, захтевима тржишта рада и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијском програму и методама наставе.Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области математичких наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених информационих технологија;
 • способност повезивања различитих области математичких и рачунарских наука;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
 • способност за наставак школовања на мастер и докторским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исходи студијског програма, према којима би свршени студенти, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.Студијски програм Математика основних академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област математичких наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора. У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области математичких наука.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Математика основних академских студиja и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајн квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална оступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Математика мастер академских студија по акредитацији 2013


Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 43111 Методологија научно истраживачког рада у математици 1 3 2 8
2 43112 Методике у рачунарству и мултимедијални системи 1 3 2 8
3 Блок 1 Изборни блок 1 1 3 3 8
1 43113 Одабрана поглавља реалне и функционалне анализе
2 43114 Одабрана поглавља обичних диференцијалних једначина
4 Блок 2 Изборни блок 2 1 3 3 8
1 43115 Одабрана поглавља вероватноће и статистике
2 43116 Одабрана поглавља парцијалних и интегралних једначина
5 Блок 3 Изборни блок 3 2 3 3 8
1 43121 Актуарска и финансијска математика
2 43122 Одабрана поглавља комплексне анализе
6 43123 Студијски истраживачки рад 2 14 10
7 43124 Дипломски мастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 15 13 14
Укупно ЕПСБ 60

Студијски програм мастер академских студија математике има за циљ едукацију студената у теоријској и примењеној математици и стицање апликативних знања из ове области.

Циљ програма је да се студент оспособи да: користи научну и стручну литературу; да самостално и/или тимски истраживачки ради и објављује оригиналне научне и/или стручне радове; учествује на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научних мисли, сазнања и искустава.

Кроз групу предмета теоријске математике студенти се, на савремен начин, упознају са класичним математичким теоријама, као и са актуелним трендовима у математици. Поред усвојених знања, оваквим образовањем се стиче способност апстракције и логичког размишљања. Квалитет образовања обезбеђен је чињеницом да га изводе професори са великим научним угледом, који су учесници више домаћих и међународних научно-истраживачких пројеката.

Кроз групу педагошко-дидадичких предмета, студенти се оспособљавају за рад у основним и средњим школама, како за редовне програме, тако и за програме додатне наставе.

Знања из информатике, која се стичу током студија, обезбеђују адекватну примену савременог софтвера у математици, као и за обављање квалитетне комуникације и презентације математичких садржаја.

Циљеви студијског програма мастер академских студија математике су:

 • припрема за даље стручно и научно усавршавање;
 • оспособљавање студената за повезивање знања из области математике и њихову примену;
 • оспособљавање студената за рад у просвети;
 • оспособљавање студената за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • развијање свести студената о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.


Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси, тј. у школама и научно-истраживачким институцијама;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање математичких дисциплина;
 • способност повезивања различитих математичких дисциплина, као и способност повезивања појединих математичких дисциплина са другим научним гранама;
 • способност успешног преношења знања из области математике уз примену савремених наставних метода;
 • способност праћења и примене новина у струци и науци;
 • способност коришћења стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност за даље стручно и научно усавршавање .


Студијски програм Математика мастер академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област математичких наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.
Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области математичких наука.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Математика мастер академских студија и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална оступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Одсека за математику

Хранислав М. Милошевић

Редовни професор

Више информација
Владица Стојановић

Редовни професор

Више информација
Милена Ј. Петровић

Ванредни професор

Више информација
Јелена З. Вујаковић

Ванредни професор

Више информација
Драгана Ј. Ваљаревић

Ванредни професор

Више информација
Наташа З. Контрец


Ванредни професор

Више информација
Марина Ж. Тошић Стојановић

Доцент

Више информација
Марија С. Најдановић

Доцент

Више информација
Еуген Ш. Љајко


Доцент

Више информација
Мирослав Д. Максимовић

Асистент

Више информација
Милица Р. Ивановић

Асистент

Више информација
Тања Јовановић


Сарадник у настави

Више информација
Бојана С. Стојчетовић

Сарадник у настави

Више информација