Хемија

У оквиру научно истраживачког рада на Одсeку за хeмију ради сe на синтeзи нових дeривата различитих класа органских јeдињeња и испитивању њихових физиолошких активности; потпуна спeктрална карактeризација, спeктроскопским и спeктромeтријским мeтодама, као и кристалографска анализа синтeтисаних јeдињeња, са циљeм утврђивања односа измeђу структурe и физиолошког дeловања, ради синтeзe нових, активнијих производа.

Оптимизација, валидација саврeмeних тандeм сeпарационих и аналитичких мeтода (GC/MS) и (GC/MS/MS), (LC/MS/MS), (HPLC/MS) и њихова примeна у одрeђивању различитих супстанци (пeстицида,мeталних јона, ањона, лeкова, ново синтeтисаних психоактивних супстанци (NPSs) радионуклида, антоксиданаса и др. у сложeним рeалним матриксима-биолошки узорци, фармацeутски прeпарати, храна, вино, узорци животнe срeдинe; статистичка корeлација примeном PCAs и кластeр анализe и модeловањe процeса у животној срeдини; кинeтика различитих процeса, оптимизација хроматографских мeтода са масeном и тандeм масeном спeктромeтријом (GC/MS) и (GC/MS/MS) у аналитичкој токсикологији.

Развој робусних и сeнзитивних мeтода различитих NPC помоћу SPE eкстракцијe и тандeм хроматографских тeнхика са оптимизацијом дeтeкцијe и одрeђивања на МС/МС. Испитивањe биолошкe и фитохeмијскe активности активних компонeнти, одрeђивањe полифeнолног профила, eндeмских биљака са каракртeрисничних гeографских подручја примeном тандeм HPLC/UV/Vis мeтодe. Одрeђивањe садрзаја макро и микроeлeмeната у узорцима биљних цајeва мeтодом оптицкe eмисионe спeктромeтријe са индукованом спрeгнутом плазном (ICP - OES) са циљeм да сe добијe увид у минeрални статус, а самим тим и у бeзбeдност лeковитих биљака.

Истраживања из области структуирања полимeрних нанокомпозита и функционалних матeријала примeном различитих прeкурсора кроз рeализацију вишe различитих фаза и активности на Одсeку за хeмију. Ради сe на испитивању својстава хибридних полимeрних матeријала за спeцифичнe примeнe и одрeђивањe утицаја различитих типова пунила и адитива и eфeката γ-зрачeња на својства полимeрних композита у циљу добијања матeријала жeљeних својстава као и на примeни подeсних сeнзорских матeријала и полимeра са одговарајућим улогама, било као матeријала за конструкцију самог рeцeптора или матeријала за имобилизацију хeмијскe врстe која јe одговорна за прeпознавањe аналита. Ови нови eлeктродни/модификаторски матeријали бићe примeњeни у сврху јeдноставног, eфeктивног, поузданог, осeтљивог и сeлeктивног одрeђивања био- и индустријских јeдињeња, мeдикамeната и загађивача животнe срeдинe у рeалним узорцима уз што мању прeдходну припрeму узорака.

Истраживања тeхнолошких поступака трeтмана загађивача органског, нeорганског и биолошког порeкла, који су чeсто присутни у индустријским и комуналним отпадним водама, примeном дирeктнe eлeктрохeмијскe синтeзe раствора фeрата (VI) у прeносном урeђају за eлeктрохeмијску синтeзу фeрата(VI) на мeсту примeнe, као и дирeктном eлeктрохeмијском синтeзом FE (VI) јeдињeња на борираној дијамантској eлeктроди.

Синтeза и карактeризација комплeксних јeдињeња и мeталних наночeстица са циљаним особинама у водeном раствору, као и кинeтичко испитивањe формирања и карактeризација агрeгата органских молeкула на површини комплeксних јeдињeња и наночeстица мeтала како би сe добио бољи увид за потeнцијалну употрeбу ових систeма у различитим областима као што су нeлинeарна оптика, биосeнзори, фармацeутска индустрија и мeдицина.

Учествовање у реализацији наставе


Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Хемија основних академских студија по акредитацији 2013


Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ДОН ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 23111 Општа хемија 1 3 3 8
2 23112 Физика 1 1 3 2 6
3 23113 Математика 1 1 3 3 6
4 23114 Квалитативна аналитичка хемија 1 1 2 4 8
5 23115 Основи информатике 1 2 2 4
6 Блок 1 Изборни блок 1 2
1 23121 Математикa 2 3 3 5
2 23122 Физика 2 3 0 2 5
7 23123 Неорганска хемија 2 3 3 7
8 23124 Квалитативна аналитичка хемија 2 2 2 4 7
9 23125 Основи органске хемије 2 2 0 5
10 Блок 2 Изборни блок 2 2
3 23126 Енглески језик 1 1 1 4
4 23127 Руски језик 1 1 1 4
Укупно часова активне наставе 24 23,5 1
Укупно ЕПСБ 60
ДРУГА ГОДИНА
11 23231 Органска хемија 1 3 3 3 8
12 23232 Физичка хемија 1 3 3 2 7
13 23233 Квантитативна аналитичка хемија 1 3 3 4 7
14 23234 Рачунарство у хемији 3 1 2 5
15 Блок 3 Изборни блок 3 3
5 23235 Енглески језик 2 1 1 5
6 23236 Руски језик 2 1 1 5
16 23241 Органска хемија 2 4 3 3 8
17 23242 Физичка хемија 2 4 3 2 7
18 23243 Квантитативна аналитичка хемија 2 4 3 4 7
19 Блок 4 Изборни блок 4 4
7 23244 Обрада резултата мерења у аналитичкој хемији 2 2 6
8 23245 Научне информације у хемији 2 2 6
Укупно часова активне наставе 22 21 2
Укупно ЕПСБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 23351 Органска стереохемија 5 3 2 7
21 23352 Виша неорганска хемија 5 3 2 6
22 23353 Електроаналитичке методе инструменталне анализе 5 3 3 7
23 23354 Физичка хемија 3 5 3 2 6
24 Блок 5 Изборни блок 5 5
9 23355 Бионеорганска хемија 2 2 5
10 23356 Педагогија са психологијом 2 2 5
25 23361 Основи хемијске технологије 1 6 2 2 5
26 23362 Оптичке методе инструменталне анализе 6 3 3 7
27 23363 Номенклатура у органској хемији 6 2 2 6
28 23364 Хемија природних производа 1 6 2 3 6
29 Блок 6 Изборни блок 6 6
11 23365 Хемијска веза и структура молекула 2 5
12 23366 Методика наставе хемије 2 1 5
Укупно часова активне наставе 25 20 1,5
Укупно ЕПСБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
30 23471 Механизми органских реакција 7 3 3 7
31 23472 Хемија природних производа 2 7 2 3 6
32 23473 Основи хемијске технологије 2 7 2 2 5
33 23474 Методе раздвајања у аналитичкој хемији 7 2 2 5
34 Блок 7 Изборни блок 7 7
13 23475 Аналитичка хемија животне средине 2 0 2 5
14 23476 Органске технологије 2 0 2 5
15 23477 Нерганске технологије 2 0 2 5
35 23481 Биохемија 8 3 3 5
36 23482 Инструменталне методе у органској хемији 8 3 2 5
37 23483 Методологија научно-истраживачког рада 8 2 0 4
38 23484 Полимери 8 2 3 5
39 Блок 8 Изборни блок 8 8
16 23485 Препаративна органска хемија 2 0 2 5
17 23486 Органске синтезе 2 0 2 5
40 23487 Завршни рад 8 0 0 8
Укупно часова активне наставе 23 18 4
Укупно ЕПСБ 60

Повезујући природно–математичке и информатичке науке са наукама из области хемије и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског прогама хемије осмишљен је тако да студенте оспособи да своја стечена знања и вештине примене у пракси.

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад. Студенти који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, привреди, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области хемије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно–математичком факултету Универзитета у Приштини.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм хемије има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду кабинетско – лабораторијске наставе.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области хемије, сагласни су са захтевима времена, захтевима тржишта рада и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијском програму и методама наставе.Дипломирани студенти студијског програма хемије поседоваће добру професионалну основу за могућност брзе и лаке надградње стеченог знања, способност анализе и синтезе, способност планирања и организовања, основу за добру усмену и писмену комуникацију. Поред компетенција на професионалном нивоу, студенти ће поседовати и добру основу из области природно–математичких  наука: хемије, физике, математике и информатике.

Основни ниво образовања дефинисан је програмом основних академских студија и намењен је студентима примарно заинтересованим за каријеру оријентисану ка примењеном практичном и наставном раду из области хемије.

Савладавањем студијског програма основних академских студија, студенти стичу способности и компетенције:

 • детаљно познавање и разумевање градива из области неорганске, органске, физичке, аналитичке, примењене и биохемије;
 • упознавање са разним лабораторијским инструментима и прибором за фина мерења;
 • овладавање експерименталним методама и поступцима њихове примене при раду на материјалу;
 • указивање на значај рециклаже секундарних сировина са посебним освртом на заштиту животне средине;
 • познавање употребе и коришћења рачунарске и друге опреме;
 • развијене навике за перманентним информисањем, праћењем и применом новина у струци;
 • развијену професионалну етику, одговорност и тачност у раду;
 • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
 • способност за наставак школовања на мастер и докторским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исходи студијског програма, према којима би свршени студенти, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.Све четири године студијског програма Хемија основних академских студија (студије првог степена) се одликују квалитетом и садрже све неопходне елементе курикулума за хемију који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање студија, вредност ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа на европском образовном простору.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области хемијских  наука.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високошколским установама, посебно у оквиру европског образованог простора. 

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална одступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Хемија мастер академских студија по акредитацији 2014


Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе СИР ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 6
1 24111 Oдабрана поглавља инструменталне анализе 1
2 24112 Хемија хетероцикличних једињења
3 24113 Индустријска хемија
4 24114 Основи електрохемије
5 24115 Координациона хемија
2 Блок 2 Изборни блок 2 1 2 2 6
1 24116 Аналитика вода
2 24117 Конформациона анализа
3 24118 Хемија вода и отпадне воде
4 24119 Хемијски извори струје
5 241110 Физичке методе у неорганској хемији
3 Блок 3 Изборни блок 3 1 2 2 6
1 241111 Одабрана поглавља аналитичке хемије
2 241112 Изоловање и раздвајање у органској хемији
3 241113 Хемија секундарних метаболита
4 241114 Хемија макромолекула
4 241115 Студијски истраживачки рад 1 1 8 12
5 Блок 4 Изборни блок 4 2 2 2 6
1 24121 Одабрана поглавља инструменталне анализе 2
2 24122 Анализа реалних узорака
3 24123 Хемија слободних радикала
4 24124 Савремене методе идентификације органских једињења
5 24125 Полимерни материјали
6 24126 Електрохемијске методе
6 Блок 5 Изборни блок 5 2 2 2 6
1 24127 Аналитика прехрамбених производа
2 24128 Биоорганска хемија
3 24129 Одабрана поглавља заштите вода
4 241210 Заштита околине
5 241211 Неорганска једињења у медицини
7 241212 Студијски истраживачки рад 2 2 12 8
8 241213 Mастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 10 10 20
Укупно ЕПСБ 60

Студијски програм мастер академских студија хемија има за циљ едукацију студената у теоријској и примењеној хемији и стицање апликативних знања из ове области.

Циљ програма је да се студент оспособи да: користи научну и стручну литературу; да самостално и/или тимски истраживачки ради и објављује оригиналне научне и/или стручне радове; учествује на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научних мисли, сазнања и искустава.

Мастер академске студије хемије такође имају за циљ да пруже кључну експертизу која је неопходна у изабраним ужим научним областима, односно у мултидисциплинарном приступу истраживању изабраног феномена.

Изабраним начином студирања повезују се теоријски и практични делови наставе, а израдом семинарских радова, коришћењем одабране литературе и експерименталним радом омогућује се студентима да стекну неопходне индивидуалне вештине које се користе у истраживачком раду и публикацији добијених резултата.

Циљеви студијског програма мастер академских студија хемије су:

 • Проширивање знања из хемијских наука стечених у току основних академских студија
 • Подробније и ближе упознавање са структуром и функцијом материје неживог и живог света
 • Стицање теоријских и практичних знања о хемијским процесима
 • Формирање свести о могућности примене хемијских знања у другим областима људске активности (хемијској индустрији, производњи материјала, фармацији, медицини, ветерини, пољопривреди, економији и др.)
 • Стварање научног кадра који ће применом научне методологије доприносити даљем развоју науке и едукацији становништва
 • Оспособљавање за самостални и тимски рад
 • Стицање способности за самосталну израду и објављивање научних радова
 • Обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.


Стечено знање дипломираном мастер студенту обезбеђује стручност за рад у основним и средњим школама као и у научним лабораторијама и истраживачким центрима, институтима и факултетима у области хемијских наука.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће способности, односно компентенције:

 • способност разумевања и решавања проблема у различитим ситуацијама које проистичу током рада;
 • способност примене знања у пракси, тј. у школама и научно-истраживачким институцијама;
 • способност интеграције знања у решавању сложене проблематике;
 • способност логичког расуђивања на основу доступних информација, формулисања сопственог мишљења, претпоставки и извођења закључака;
 • способност ефикасне научне комуникације;
 • способност праћења и примене новина у струци и науци;
 • способност коришћења стручне литературе у стицању знања из области хемије и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност планирања и извођења експеримената:
 • способност за научно засновану интерпретацију експерименталних података;
 • способност за даље стручно и научно усавршавање .


Студијски програм Хемија мастер академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област хемијских наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области хемијских наука.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Студијски програм мастер академских студија Хемија сачињен је на основу позитивног искуства високошколских установа Европе које су знатно раније успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области хемије.Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Хемија доктроских студија по акредитацији 2014


МОДУЛ 1 - АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА
Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Статус предмета Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
25111A Равнотеже у хемији 1 Обавезни 4 6 10
25112А Савремене оптичке методе 1 Обавезни 4 6 10
* Изборни предмет 1 2 ИБ 1 4 - 15
25121А Органски реагенси у хемијској анализи
25122А Аналитичка волтаметрија
* Изборни предмет 2 2 ИБ 2 4 - 15
25123А Микроанализа
25124А Сензори
    25125А Студијски истраживачки рад 1 2 Обавезни 12 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
25231А Савремене електроаналитичке методе 3 Обавезни 4 - 10
    25232А Студијски истраживачки рад 2 3 Обавезни 16 10
* Изборни предмет 3 4 ИБ 3 4 - 30
25241А Одабрана поглавља електрохемије
25242А Карактеризација и аналитичка примена синтетисаних једињења
25243А Неорганске синтезе
    25244А Студијски истраживачки рад 3 4 Обавезни 16 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
    25351А Студијски истраживачки рад 4 5 Обавезни 20 15
    25361A Студијски истраживачки рад 5 6 Обавезни 20 15
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
    25362A Израда докторске дисертације 30
МОДУЛ 2 - ОРГАНСКА ХЕМИЈА
Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Статус предмета Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
25111О Одабрана поглавља органске хемије 1 Обавезни 4 6 10
25112О Стереохемија 1 Обавезни 4 6 10
* Изборни предмет 1 2 ИБ 1 4 - 15
25121О Принципи органске синтезе
25122О Структура полимерних материјала
* Изборни предмет 2 2 ИБ 2 4 - 15
25123О Конформациона анализа биополимера
25124О Хемија ароматичних биљака
25125О Хетероцикли у биомолекулима
25126О Композитни материјали
    25127О Студијски истраживачки рад 1 2 Обавезни 12 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
25231О Реакциони механизми у органској хемији 3 Обавезни 4 - 10
    25232О Студијски истраживачки рад 2 3 Обавезни 16 10
* Изборни предмет 3 4 ИБ 3 4 - 30
25241О Хетероциклична једињења у индустрији
25242О Термичка анализа полимерних материјала
    25243О Студијски истраживачки рад 3 4 Обавезни 16 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
    25351О Студијски истраживачки рад 4 5 Обавезни 20 15
    25361A Студијски истраживачки рад 5 6 Обавезни 20 15
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
    25362O Израда докторске дисертације 40

Циљеви студијског програма докторских академских студија Хемија су:

 • унапређивање и систематизација знања стеченог на претходним нивоима образовања,
 • постизање научних способности и академских вештина (писање научних радова и предлога пројеката и презентација сопствених истраживања),
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере,
 • оспособљавање првенствено за самостални истраживачки рад,
 • управљање истраживачким тимовима и руковођење националним и међународним пројектима и др.

Циљ студијског програма Докторских академских студије хемије је да обезбеди будућем доктору наука самосталан научни рад и квалитетну научну комуникацију са стручњацима из области хемије и сродних дисциплина, лаку примену знања у пракси и научно истраживачком раду, као и преношење знања на млађе истраживаче (менторство). Да се будући доктори наука оспособе да примењују фундаментална знања из хемије и сродних природних наука, да пројектују и воде тестове, експерименте и интерпретирају добијене резултате. Да раде у мулти-дисциплинарним тимовима који решавају проблеме у хемијској индустрији. Идентификују, формулишу и решавају хемијске аспекте проблема у животном окружењу. Да поседују професионалну и етичку одговорност, ефикасно комуницирају, примењују савремену методологију и опрему, учествују у унапређењу постојећих и развоју нових хемијских метода анализе и синтезе. Укратко речено, да се по завршетку студија формирају стручњаци који могу у потпуности да одговоре изазовима савременог доба у коме живимо.

Циљеви студијских програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја хемијске науке код нас и у свету. Програмом се обезбеђује интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, универзитетској настави и делатностима у којима се хемија примењује.Савладавањем студијског програма докторских студија Хемија, студент стиче опште и специфичне способности које су резултат квалитетног обављања наставног процеса. Програм докторских студија Хемија, треба да омогући студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области хемијских наука у којој су докторирали и организују и остварују развојна и научна истраживања у многим лабораторијама и истраживачким центрима;
 • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима хемијске струке и да разумеју и користе најсавременија знања у хемији; критички мисле, делују креативно и независно;
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата;
 • су оспособљени да своје експерименталне резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења и друго;
 • доприносе развоју одговарајуће научне дисциплине и хемијске науке уопште:
 • формирају став о неопходности перманентног усавршавања;
 • имају способност руковођења истраживачким тимовима и организацијама, способност логичког мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључка.

Савладавањем студијског програма докторских студија Хемија, студент стиче следеће специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање научних дисциплина хемијске струке;
 • способност решавања проблема уз употребу одговарајућих научних метода и поступака применљивих у хемијским истраживањима;
 • повезивање основних знања из различитих области хемије и њихова примена;
 • способност праћења савремених достигнућа у својој струци;
 • развој вештина, спретности и употреби знања у одговарајућем подручју
 • хемије;
 • употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању
 • знањима из области хемијске науке.


Докторске академске студије хемије на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици, пружају студентима научна и стручна сазнања у области хемије заснована на квалитетним и савременим концептима и критеријумима за одабир наставних садржаја у области хемијских научних дисциплина. Студијски програм је целовит, свеобухватан и усаглашен са мастер академским студијама хемије. Осим тога, студије су у пуној мери усаглашене и са одговарајућим студијским програмима универзитета са европског образовног простора.

Програм докторских студија хемије, кроз савремено осмишљене предмете, нуди студентима најновија научна сазнања из области аналитичке и органске хемије. Велики број изборних предмета на докторским студијама омогућава студентима упознавање са ужом научном облашћу у оквиру које се опредељују да раде докторску дисертацију. Флексибилна концепција програмских садржаја предмета омогућава праћење нових остварења и достигнућа у науци. Студијски програм је конципиран као логички наставак и надградња мастер студија.

Структура програма докторских студија је усаглашена са стандардима европског образовног простора. Усаглашеност се огледа, пре свега, у условима уписа: лица која су завршила студије другог нивоа, мастер или специјалистичке студије, из области хемије или сродних научних области. Сви предмети су једносеместрални. Научни рад студената се остварује кроз студијски истраживачки рад током читавог периода трајања студија. Студије трају три године и њиховим завршетком се остварује 180 ЕСПБ бодова. Усвојени систем преноса бодова омогућава прелаз и наставак студија на високошколским институцијама у земљи и иностранству са компатибилним програмима, посебно имајући у виду услове преласка у наредну годину и услове стицања дипломе.НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Одсека за хемију

Сузана М. Самаржија-Јовановић

Редовни професор

Више информација
Ружица Ј. Мицић


Редовни професор

Више информација
Ранко М. Симоновић

Редовни професор

Више информација
Војислав Д. Јовановић

Редовни професор

Више информација
Биљана Р. Декић


Редовни професор

Више информација
Видослав С. Декић


Редовни професор

Више информација
Новица Р. Ристић


Редовни професор

Више информација
Бранка Б. Петковић

Ванредни професор

Више информација
Драгана Сејмановић

Доцент

Више информација
Бојана Б. Лабан


Доцент

Више информација
Страхиња Р. Симоновић

Асистент

Више информација
Миленко Н. Ристић


Асистент

Више информација