Географија

Интензивирају се напори за боље опремање рачунарске лабораторије и набавке одговарајућих софтвера за поље Географских информационих система који ће пружати подршку научно-истраживачком раду али и наставном процесу (за потребе реализације наставе из GIS-а, Картографије, Хидрологије, Климатологије, Геоморфологије, Геологије, Животне средине, Демографије, Туризма). Активности су усмерене на интеграцију научно-истраживачког подмлатка из области геонаука у Европску истраживачку зону, ЕРА (European Research Area).

Настављају се истраживања у циљу географског приказа стања животне средине Косова и Метохије. Ова проблематика представља сложен и многостран теоријско-методолошки поступак, интересантан не само као научно-истаживачка тема, већ и као задатак коме се са разлогом приписује изузетан друштвено-практични и развојни значај.

У току је подмлађивање наставног кадра пријемом нових сарадника у радни однос, као и избором сарадника са докторатом у виша, наставничка звања. Предузете су активности на усавршавању сарадника и наставника на сродним институцијама у земљи и иностранству.

Интензивирају се напори за бољу мобилност студената, док су у научно-истраживачком смислу у припреми пројекти намењени студентима ради образовања у области методологије научно-истраживсчког рада.

Остварује се координисана сарадња са неакадемским институцијама и органима локалне самоуправе.

У наредном периоду је потребно интензивирати реципрочне посете студената, наставника и сарадника ради размене научно-истраживачког искуства. Оно се додатно може оснажити припремом и развојем нових научно-истраживачких пројеката међународног и националног значаја.

Библиотечки фонд је обогаћен модерном литературом и референтним домаћим и међународним часописима, ради потреба студената и наставничког кадра.

Учествовање у реализацији наставе


Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Географија основних академских студија по акредитацији 2014


Р.Б. Шифра предмета Назив
предмета
С Тип Статус
предмета
Часови активне наставе Остали
часови
ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 61111 Увод у географију 1 TM ОБ 2 1 2
2. 61112 Картографија 1 НС ОБ 3 3 8
3. 61113 Геологија са петрографијом 1 СА ОБ 3 2 7
4. 61114 Климатологија са метеорологијом 1 НС ОБ 2 2 7
5. 61115 Енглески језик 1 1 АО ИЗ 1 1 6
6. 61116 Руски језик 1 1 АО ИЗ 1 1
7. 61121 Тематска картографија 2 НС ОБ 2 2 6
8. 61122 Математичка географија 2 СА ОБ 3 2 6
9. 61123 Основе заштите и унапређења животне средине 2 ТМ ОБ 3 2 6
10. 61124 Биогеографија 2 ТМ ОБ 2 2 6
11. 61125 Енглески језик 2 2 АО ИЗ 1 1 6
12. 61126 Руски језик 2 2 АО ИЗ 1 1
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ДРУГА ГОДИНА
1. 61231 Геоморфологија 1 3 НС ОБ 3 3 8
2. 61232 Хидрологија 3 СА ОБ 2 2 7
3. 61233 Заштита животне средине и одрживи развој 3 ТМ ОБ 2 2 5
4. 61234 Географски информациони системи 3 НС ОБ 2 2 4
5. 61235 Педологија 3 ТМ ИЗ 2 1 6
6. 61236 Планска и нормативна заштита простора и животне средине 3 ТМ ИЗ 2 1
7. 61244 Туризам и простор 4 НС ИЗ 2 1 6
8. 61245 Хидрологија у туризму 4 НС ИЗ 2 1
9. 61241 Геоморфологија 2 4 НС ОБ 3 3 8
10. 61242 Демографија 4 ТМ ОБ 3 3 8
11. 61243 Антропогеографија 4 ТМ ОБ 3 2 8
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 61355 Политичка географија 5 НС ИЗ 2 1 6
2. 61356 Климатологија у туризму 5 НС ИЗ 2 1
3. 61351 Географија насеља и урбанизам 1 5 СА ОБ 2 2 7
4. 61352 Статистика у географији 5 ТМ ОБ 2 2 4
5. 61353 Географија Србије 5 СА ОБ 3 3 7
6. 61354 Педагогија са психологијом 5 ТМ ОБ 2 2 6
7. 61361 Географија насеља и урбанизам 2 6 СА ОБ 3 3 7
8. 61362 Туристичка географија 6 СА ОБ 2 2 8
9. 61363 Географске регије Србије 6 СА ОБ 3 3 9
10. 61364 Туристичке регије Србије 6 НС ИЗ 2 2 6
11. 61365 Педагошка психологија 6 НС ИЗ 2 2
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 61475 Културно наслеђе и туризам 7 НС ИЗ 2 1 4
2. 61476 Заштићени природни ресурси 7 НС ИЗ 2 1
3. 61471 Просторно планирање 1 7 НС ОБ 2 2 6
4. 61472 Туризам Србије 7 СА ОБ 2 2 6
5. 61473 Регионална географија северне хемисфере 7 АО ОБ 3 2 6
6. 61474 Методика наставе географије 1 7 СА ОБ 2 3 8
7. 61481 Просторно планирање 2 8 НС ОБ 3 3 6
8. 61482 Регионална географија јужне хемисфере 8 АО ОБ 3 3 6
9. 61483 Методика наставе географије 2 8 СА ОБ 2 3 7
10. 61484 Завичајна географија 8 НС ИЗ 2 1 5
11. 61485 Дешифровање аеро-фото снимака 8 НС ИЗ 2 1
12. 61486 Завршни рад 8 СА ОБ 0 0 6
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
Укупно ЕСПБ бодова 240

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области географских наука;
 • да студент поседује основна знања из области географских наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме и зна да примени савремене информационе технологије у решавању практичних проблема;
 • да студент разуме савремена кретања у области математике и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математичких наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за даље школовање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са географским тематским посебностима;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема у географском простору;
 • развијање способности учења савремених географских нових метода;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада;

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области географије, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области географских наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених географских проучавања;
 • разумевање савремених кретања у области географије;
 • способност повезивања наука које су у тесној вези са географијом;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физичке и друштвене географије, као и туризма и просторног планирања;
 • способност за наставак школовања на дипломским академским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно географи, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.Студијски програм основних академских студија садржи све основне елементе курикулума за Географију који је усклађен са сличним студијским програмима, како у Европи тако и у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу.Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Географија мастер академских студија по акредитацији 2014


Модул 1. - ГЕОГРАФИЈА
Р.Б. Шифра предмета Назив предмета Сем. Тип предмета Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН СИР
1. 62111 Теорија природних и друштвених система 1 СА ОМ 3 2 0 0 0 7
2. 62112 Регионални развој 1 СА ОМ 3 2 0 0 0 8
3. 62113 Методологија физичке географије 1 НС ОМ 2 3 0 0 0 7
4. Предмет изборног блока 1 1 ТМ ИБМ 2 3 0 0 0 8
1. 62114 Методе научноистраживачког рада
2. 62115 Методологија друштвене географије
5. 62121 Просторна економија 2 АО ОМ 3 3 0 0 0 6
6. 62122 Студијски истраживачки рад 2 СА ОМ 0 0 0 10 0 7
7. Предмет изборног блока 2 2 НС ИБМ 2 2 0 0 0 5
1. 62123 Методологија регионалне географије
2. 62124 Методологија туристичке географије
8. 62125 Мастер рад 2 НС ОМ 12
Модул 2. - ТУРИЗАM
Р.Б. Шифра предмета Назив предмета Сем. Тип предмета Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН СИР
1. 62116 Методе научно истраживачког рада 1 ТМ ОМ 2 3 0 0 0 8
2. 62117 Посебни облици туризма 1 НС ОМ 3 2 0 0 0 7
3. 62118 Експлоатације туристичких ресурса 1 НС ОМ 3 2 0 0 0 7
4. Предмет изборног блока 1 1 АО ИБМ 2 3 0 0 0 8
1. 62119 Енглески језик и комуникацијске вештине
2. 62120 Руски језик и комуникацијске вештине
5. 62126 Студијски истраживачки рад 2 СА ОМ 0 0 0 10 0 8
6. 62127 Картирање и визуелизација туристичких система 2 ТМ ОМ 3 3 0 0 0 5
7. Предмет изборног блока 2 2 СА ИБМ 2 2 0 0 0 5
1. 62128 Културна географија
2. 62129 Стратешки развој туристичких насеља
8. 62130 Мастер рад 2 НС ОМ 12

МОДУЛ ГЕОГРАФИЈА


Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области географских наука ;
 • да студент поседује основна знања из области географских наука, да буде способан да ихповеже и примени;
 • да студент разуме савремена кретања у области географије и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области географских наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за докторске студије;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање стручне и научне свести о вредностима савременог друштва.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са географским тематским посебностима;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема у географском простору;
 • развијање способности учења помоћу савремених географских метода;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви Дипломских академских студија Географије – Модул 1. ГЕОГРАФИЈА другог степена усмерени су ка стицању академских стручних и научних вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области географије, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.


МОДУЛ ТУРИЗАМ


Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области туризмолошких наука;
 • да студент поседује основна знања из области туризмолошких наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме савремена кретања у области туризма и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области туризмолошких наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за докторске студије;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања и развоја друштва у целини;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање стручне и научне свести о вредностима савременог друштва.
 • Наведени циљеви се постижу кроз:
 • упознавање са туристичким тематским посебностима;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема у туристичком простору;
 • развијање способности учења помоћу савремених географских метода;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви Дипломских академских студија Географије – Модул 2. ТУРИЗАМ другог степена усмерени су ка стицању академских, стручних и научних вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области туризма, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.МОДУЛ ГЕОГРАФИЈА


Савладавањем Дипломских академских студија Географије – Модул 1 ГЕОГРАФИЈА, студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области географских наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених географских проучавања;
 • разумевање савремених кретања у области географије;
 • способност повезивања наука које су у тесној вези са географијом;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физичке и друштвене географије, као и туризма и просторног планирања;
 • способност за наставак школовања на докторским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно географи, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.


МОДУЛ ТУРИЗАМ


Савладавањем Дипломских академских студија Географије – Модул 2 ТУРИЗАМ, студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области туризмолошких наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених туристичких проучавања;
 • разумевање савремених кретања у области туризма;
 • способност повезивања наука које су у тесној вези са туризмом;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области туризма и сродним дисциплинама;
 • способност за наставак школовања на докторским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно туризмолози, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.Модул: ГЕОГРАФИЈА


Дипломске академске студије Географије – Модул 1. ГЕОГРАФИЈА другог степена садржи све основне елементе курикулума за Географију који је усклађен са сличним студијским програмима, како у Европи тако и у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу.


Модул: ТУРИЗАМ


Дипломске академске студије Географије – Модул 2. ТУРИЗАМ другог степена садржи све основне елементе курикулума за Туризам који је усклађен са сличним студијским програмима, како у Европи тако и у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу.НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Одсека за географију

Јово М. Медојевић

Ванредни професор

Више информација
Радомир Д. Ивановић

Ванредни професор

Више информација
Данијела Ж. Вукоичић

Ванредни професор

Више информација
Саша А. Милосављевић

Ванредни професор

Више информација
Милена Николић

Ванредни професор

Више информација
Владица Д. Стевановић

Ванредни професор

Више информација
Драган Радовановић

Доцент

Више информација
Јован М. Драгојловић

Доцент

Више информација
Ивана Т. Пењишевић

Доцент

Више информација
Никола Р. Бачевић


Доцент

Више информација
Бојана М. Јанџиковић

Асистент

Више информација
Никола М. Милентијевић

Асистент

Више информација
Душан Б. Ристић


Асистент

Више информација
Марко Р. Ивановић


Асистент

Више информација