Биологија

Прeдмeт научно-истраживачког рада у области биолошких наука на Природно-матeматичком факултeту јeстe у највeћој мeри проблeматика биодивeрзитeта и потeнцијала биодивeрзитeта у eко-рeмeдијационим тeхнологијама оштeћeних eкосистeма. Ради сe на истраживању дивeрзитeта виших биљака на сeвeру Косова и Мeтохијe, укључујући планинe: Рогозна, Копаоник и Мокра Гора, као и Шар Планинe на југу Косова и Мeтохијe, као дeла Шарско-Пиндскe области Динарских планина. Дивeрзитeт овe флористичкe групe јe слабо истражeн на Рогозни, Мокрој Гори и косовском дeлу Копаоника. Посeбна циљна група ових истраживања на Шар-планини јeсу eндeмскe и eндeмо-рeликтнe формe, гдe сe прeдпоставља да истраживањe нијe у потпуности спровeдeно. У току су интeнзивна истраживања подручја сeвeроисточног дeла подножја Шар-планинe, што ћe сe наставити у нарeдном пeриоду.

Истраживањe дивeрзитeта водозeмаца и гмизаваца на Косову и Мeтохији. Водозeмци и гмизавци, групe са ограничeном способношћу миграцијe, вeзанe за станишта и, услeд тога, посeбно осeтљивe на промeнe животнe срeдинe, чeст су објeкт истраживања eволуционe и конзeрвационe биологијe. То сe посeбно односи на водозeмцe и гмизавцe Балканског полуострва, којe прeдставља сложeн рeфугијални цeнтар, са вeликим бројeм таксона и високом eндeмичношћу, који су рeзултат високe стопe алопатричких и парапатричких спeцијација и вeликог броја хибридних зона. У оквиру овог пројeкта прeдвиђeна су интeгративна истраживања, у лабораторији и у природним популацијама, на групама којe имају одликe модeл-организама. У области eволуционe биологијe, основни правци истраживања обухватају:

   (1) анализe промeна вeличинe и облика сложeних морфолошких цeлина током онтогeнијe и током eволуционe историјe група,
   (2) истраживања eволуцијe животних историја,
   (3) студијe филогeографскe структурe различитих eволуционих линија, врста и комплeкса врста,
   (4) анализe утицаја eкогeографских фактора на распрострањeњe таксона, филогeографских линија и хибридних зона.

У области конзeрвационe биологијe, истраживања иду у правцу одрeђивања eволуционо и конзeрвационо значајних јeдиница, као и студија популационe eкологијe, чимe сe долази до података рeлeвантних за поставкe стратeгија очувања аутохтоних природних популација и врста. ...

Учествовање у реализацији наставе


Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Биологија основних академских студија по акредитацији 2014


Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Сем. Tип Статус предмета Часови активне наставе Oстали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 11121 Хемија 1 АО Обавезни 2 2 5
2. 11122 Физика 1 ТМ Обавезни 2 2 5
3. 11123 Анатомија биљака 1 НС Обавезни 2 2 5
4. 11124 Биологија ћелије 1 НС Обавезни 2 2 5
5. 11125 Морфологија и систематика нижих бескичмењака 1 НС Обавезни 2 2 5
6. Изборни блок 1 1 Изборни 1 1 5
1. 11155 Енглески језик 1 АО Изборни 1 1 5
2. 11156 Руски језик 1 АО Изборни 1 1 5
7. 11231 Морфологија и систематика виших бескичмењака 2 НС Обавезни 3 3 8
8. 11232 Биологија алги, гљива и лишајева 2 НС Обавезни 3 3 8
9. 11243 Морфологија биљака 2 СА Обавезни 3 3 7
10. Изборни блок 2 2 Изборни 1 1 7
1. 11254 Енглески језик 2 АО Изборни 1 1 7
2. 11255 Руски језик 2 АО Изборни 1 1 7
Укупно часова активне наставе на години студија = 21+19+2=42 60
ДРУГА ГОДИНА
1. 11331 Микробиологија 3 СА Обавезни 2 2 7
2. 11332 Биохемија 3 НС Обавезни 3 3 7
3. 11333 Упоредна анатомија хордата 3 НС Обавезни 2 2 6
4. 11313 Примена рачунара у биологији и информациона писменост 3 АО Обавезни 2 2 5
5. Изборни блок 3 3 Изборни 2 1 5
1. 11374 Примењена ентомологија СА Изборни 2 1 5
2. 11375 Примењена микробиологија СА Изборни 2 1 5
6. 11433 Теренска настава 1 4 НС Обавезни 2 2 4
7. 11424 Систематика и филогенија хордата 4 НС Обавезни 2 2 7
8. 11435 Систематика и филогенија виших биљака 4 НС Обавезни 3 0 2 7
9. 11426 Развиће животиња 4 ТМ Обавезни 2 2 6
10. Изборни блок 4 4 Изборни 2 2 6
1. 11441 Лековите биљке СА Изборни 2 2 6
2. 11442 Лабораторијски курс из цитологије и хистологије НС Изборни 2 2 6
Укупно часова активне наставе на години студија = 22+14+6=42 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 11531 Општа физиологија са биофизиком 5 НС Обавезни 3 2 6
2. 11524 Генетика 5 СА Обавезни 3 2 6
3. 11542 Основи молекуларне биологије 5 СА Обавезни 2 2 6
4. 11525 Педагогија са психологијом 5 ТМ Обавезни 2 2 7
5. Изборни блок 5 5 Изборни 2 2 5
1. 11583 Неурофизиологија СА Изборни 2 2 5
2. 11584 Биолошки ресурси и одрживи развој ТМ Изборни 2 2 5
6. 11631 Физиологија биљака 6 НС Обавезни 3 2 7
7. 11642 Фитоекологија са фитогеографијом 6 НС Обавезни 2 2 6
8. 11615 Зооекологија са зоогеографијом 6 АО Обавезни 2 2 6
9. 11633 Теренска настава 2 6 НС Обавезни 2 2 5
10. Изборни блок 6 6 Изборни 2 1 6
1. 11683 Хематологија СА Изборни 2 1 6
2. 11684 Историјски развој биолошке мисли ТМ Изборни 2 1 6
Укупно часова активне наставе на години студија = 23+15+6=42 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 11741 Упоредна физиологија 7 СА Обавезни 3 3 6
2. 11742 Основи екотоксикологије 7 СА Обавезни 2 2 5
3. 11743 Заштита животне средине 7 АО Обавезни 3 2 6
4. 11721 Методика наставе биологије 1 7 ТМ Обавезни 2 2 6
5. Изборни блок 7 7 Изборни 2 1 7
1. 11724 Методологија израде стручног рада ТМ Изборни 2 1 7
2. 11734 Секундарни метаболити биљака СА Изборни СА 2 1 7
6. 11822 Теорија органске еволуције 8 ТМ Обавезни 3 0 5
7. 11823 Методика наставе биологије 2 8 ТМ Обавезни 2 4 9
8. 11835 Угрожене биљне врсте Србије 8 НС Обавезни 1 4 4
9. 11836 Основи конзервационе биологије 8 НС Обавезни 2 5
10. Изборни блок 8 8 Изборни 2 2 7
1. 11883 Урбана екологија СА Изборни 2 2 7
2. 11884 Биоиндикације и мониторинг систем СА Изборни 2 2 7
Укупно часова активне наставе на години студија = 22+18+2=42 60
Укупно =88 Укупно =66 Укупно =14
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија =168
Стручна пракса
Укупно ЕСПБ бодова 240

Повезујући природно – математичке и рачунарске науке са наукама из области биологије и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског прогама биологија осмишљен је тако да студенте оспособи да своја стечена знања и вештине примене у пракси.

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад. Стручњаци који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области биологије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно – математичком факултету Универзитета у Приштини.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм биологија има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду терентске и кабинетско – лабораторисјке наставе. Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30 – 70 % резултата студент стиче испуњавањем предиспитних обавеза (вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и др.).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил, не само кроз бирање изборних предмета, него и кроз интерно укључивање у евалуацију самог програма, квалитета наставе, квалитета наставника, а тиме и кроз иницирање промена у студијском програму и методама наставе биологије.Дипломирани студенти студијског програма биологија поседоваће добру професионалну основу за могућност брзе и лаке надградње стеченог знања, способност анализе и синтезе, способност планирања и организовања, основу за добру усмену и писмену комуникацију. Поред компентенција на професионалном нивоу, студенти ће поседовати и добру основу из области природно – математичких наука: физике, хемије, математике и информатике.

Основни ниво образовања дефинисан је програмом основних академских студија и намењен је студентима примарно заинтересованим за каријеру оријентисану ка примењеном практичном раду из области биологије. Савладавањем студијског програма основних академских студија, студенти стичу способности и компетенције: детаљно познавање и разумевање градива из области ботаничких и зоолошких дисциплина, физиологије, биохемије и других динамичких наука; упознавање са разним лабораторијским инструментима и прибором за фина биолошка мерења; овладавање експерименталним методама и поступцима њихове примене при раду на биолошком материјалу; указивање на значај рециклаже секундарних сировина са посебним освртом на заштиту животне средине; познавање употребе и коришћења рачунарске и друге опреме; развијене навике за перманентним информисањем, праћењем и применом новина у струци; развијену професионалну етику, одговорност и тачност у раду.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исходи студијског програма, према којима ће свршени студенти, односно дипломирани биолози, стећи низ знања која могу да демонстрирају и која су им неопходна за запошљавање. У структури студијског програма јасно се истичу стручне компетенције, односно исходи учења, којима су свршени студенти усмерени.

Учењем педагогије са психологијом на трећој, методике наставе биологије 1 и методике наставе биологије 2 на четвртој години студија, као и других теоријско-методолошких предмета из изборних блокова 5, 6, и 7, свршени биолози имају могућност запошљавања у разним васпитно – образовним установама, научноистраживачким организацијама, институтима, биолошким лабораторијама, заводима, као и у институцијама које се баве заштитом и унапређењем животне средине, почев од индустрије, преко општинских, до организација републичког значаја. Како се процес нарушавања животне средине у последњим деценијама приближава критичној тачки и прети да доведе до поремећаја у биосфери са несагледивим последицама, неопходно је повећати ефикасност и квалитетет на заштити, обнови и унапређењу животне средине. Потреба за биолошким кадром разних профила је веома изражена и код нас и у свету.Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Све четири године студијског програма Биологија основних академских студија (студије првог степена) се одликују квалитетом и садрже све неопходне елементе курикулума за биологију који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету. Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање студија, вредност ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа на европском образовном простору.

У вези с тим, нагласићемо да је овај студијски програм сачињен на основу позитивног искуства високошколских установа Европе које су знатно раније успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области биологије.Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Биологија мастер академских студија по акредитацији 2014


Бр Шифра предмета Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН СИР
ПРВА ГОДИНА
1. 12121 Специјална екотоксикологија 1 ОБ 3 0 2 5
2. 12182 Мутагени и тератогени ефекти 1 ИЗ 3 0 2 6
3. 12183 Диверзитет фауне кичмењака 1 ИЗ 3 0 2
4. 12114 Хумана генетика 1 ОБ 3 0 2 6
5. 12135 Биологија загађених вода и копна 1 ОБ 3 0 2 5
6. 12241 Методологија израде научноистраживачког рада 1 ОБ 2 0 0 8

Укупно часова активне наставе

Укупно 14 Укупно 0 Укупно 8 30
7 12252 Загађивање и заштита акватичних екосистема 2 ИЗ 2 0 2 6
8. 12253 Механизми еколошких адаптација 2 ИЗ 2 0 2
9. 12244 Биоремедијација 2 ОБ 3 0 2 5
10. 12245 Гени и развиће животиња 2 ОБ 2 0 2 4
11 12246 Студијски истраживачки рад 2 ОБ 8 8
12. 12235 Мастер рад 2 ОБ 7

Укупно часова активне наставе

Укупно 7 Укупно 0 Укупно 6 30
Укупно часова активне наставе = 43

Укупно ЕСПБ

60

Циљеви студијског програма мастер академских студија биологије су:

 • едукација студената у функцији стицања целовитог академског образовања из биологије;
 • проширивање знања из биолошких наука стечених у току основних академских студија;
 • подробније и ближе упознавање са структуром и функцијом живог света;
 • пружање теоријских и практичних знања о организмима и животним процесима;
 • стицање теоријских и практичних знања о биохемијским и физиолошким процесима у живим организмима;
 • разумевање узајамних односа између живих бића и спољашње средине;
 • продубљивање знања о еволутивним променама на нашој планети;
 • детаљније проучавање биодиверзитета биљног и животињског света;
 • едукација студената о загађивању и заштити животне средине и пружање апликативних знања из ове области;
 • формирање свести код студената о могућности примене биолошких знања у другим областима људске активности (медицини, фармацији, ветерини, пољопривреди, економији и др.);
 • едукација у функцији овладавања техникама и методологијом израде научноистраживачког рада;
 • мотивисање студената за самостални истраживачки рад у смислу изучавања разних животних процеса експерименталним биолошким методама и лабораторијским истраживањима;
 • оспособљавање студената да самостално користе стручну литературу, да самостално и тимски објављују оригиналне научне радове, учествују на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научне мисли, сазнања и искустава;
 • стварање научног кадра који ће применом научне методологије доприносити даљем развоју науке и едукацији становништва;
 • оспособљавање за самостални и тимски научноистраживачки рад;
 • пружање кључне експертизе која је неопходна у овој области.

С једне стране, програм омогућује продубљивање знања из хумане генетике, загађивања и заштите животне средине, нудећи висококвалитетне курсеве из ових области, а са друге стране велику пажњу посвећује могућностима студената да бирају између понуђених изборних предмета, чиме се опредељују за област посебног интересовања. Оваквим начином рада повезују се теоријски и практични делови наставе. Израдом семинарских радова и коришћењем литературе омогућује се студентима да стекну самосталне вештине истраживачког рада и публикације радова у области биолошке науке.Структура студијског програма мастер академских студија биологије обезбеђује да се кроз наставне садржаје група предмета, академско биолошко образовање континуирано унапређује; стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају корпус фундаменталних знања за наставак образовања на докторским студијама биолошког и сродних профила.

Савладавањем наведеног студијског програма свршени студент стиче знања, вештине и ставове неопходне за руковођење и обављање послова у области биологије, екологије и заштите животне средине.

Компетенције дипломираних студената овог програма укључују способност критичког мишљења и способност анализе проблема и налажење решења, способност руковођења, способност презентовања свога рада, способност проширивања професионалне етике, као и примену стечених знања у пракси.

Послови које студент може обављати завршетком овог студијског програма су:

 • научноистраживачки и стручни послови у истраживањима из области разних дисциплина биолошке науке;
 • научноистраживачки и стручни послови у институтима за заштиту природе и животне средине;
 • послови наставника у основним и средњим школама;
 • послови сарадника у настави на факултетима и у научноистраживачким установама, као и послови предавача на струковним студијама;
 • рад у стручним, развојним и педагошко – надзорним службама и органима управе;
 • послови стручног сарадника у разним индустријским постројењима;
 • рад у органима државне управе (министарства, општине), инспекцијским службама и истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа.

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно – специфичне способности из биологије и загађивања, заштите и унапређења животне средине, а које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности:

 • познавање и разумевање свих области биолошке науке;
 • способност повезивања чињеница из различитих области биолошких наука, међусобно и са другим природним наукама;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених информационих технологија у биолошким истраживањима;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо – комуникационих технологија у стицању знања из области биологије и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за наставак школовања на докторским студијама;
 • способност успешног преношења знања и развијања еколошке свести према животној средини, у складу са принципима одрживог развоја у свим сферама будућег рада.

Из наведених компетенција проистичу очекивани исходи студијског програма, према којима би свршени студенти стекли универзитетско образовање и низ квалитетних способности потребних за запошљавање, односно скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и може да демонстрира.

Исход процеса учења је:

 • стечено детаљно универзитетско знање из области биолошких наука;
 • стручност за обављање послова у делатностима које покривају системе у природи и живе организме, у научним, стручним и едукативним установама;
 • развијена способност за постављање, разумевање и креативно решавање сложених проблема, начела и теорија;
 • способност примене стечених знања у решавању конкретних проблема у пракси;
 • способност за успешно планирање и извођење експеримената уз примену одговарајућих научних метода;
 • оспособљеност за самостални и тимски рад;
 • стечена способност за самосталну израду и објављивање научних радова;
 • оспособљеност за даље образовање на докторским студијама;
 • обученост за рад на лабораторијској опреми и уређајима вишег нивоа сложености као и спровођење применљивих истраживања у области биологије, заштите човекове околине и другим областима.


Студијски програм мастер академских студија (студија другог степена) биологије Природно – Математичког факултета у Косовској Митровици се одликује квалитетом и садржи све неопходне елементе курикулума.

Факултет је развио студијски програм имајући у виду потребе за специјализованим кадровима биолошког профила, посебно из динамичких области биологије, загађивања и заштите животне средине, а у складу са савременим тенденцијама науке и стањем окружења.

Студијски програм мастер академских студија биологије је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке и науке у научном пољу Природно – математичке науке и упоредив је са сличним програмима на иностраним виокошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм је реформисан и усаглашен са принципима европског система студија, дефинисаног у оквирима Болоњске декларације.

Програм мастер студија усаглашен је и са програмом основних академских студија биологије, које представљају први степен образовања биолога.

Мастер академске студије студијског програма биологије се одликују квалитетом и садрже све неопходне елементе курикулума за биологију, који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету. Сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање студија, вредност ЕСПБ, називи и садржаји понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника регулисани су, између осталог, након упоредне анализе курикулума више домаћих и међународних високошколских установа које су раније успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области биологије.

Универзитет у Приштини сарађује са бројним универзитетима у иностранству. Студентима и наставницима на Универзитету, међу њима и студентима и наставницима на студијском програму мастер академских студија биологије на Природно – математичком факултету, на тај начин је пружена могућност да кроз сарадњу са колегама са других подручја размењују знања, прате међународне трендове и унапређују квалитет.Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Биологија доктроских студија по акредитацији 2014


Р.Б. Шифра предмета Назив
предмета
С Статус
предмета
Часови активне наставе ЕСПБ
П СИР
ПРВА ГОДИНА
1 13110 МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 1 ОБ 4 6
2 13111 БИОСТАТИСТИКА 1 ОБ 4 6
3 13122 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 1 1 ОБ 5 10
4 13173 ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ 1 ИЗ 6 15
5 13174 СПЕЦИЈАЛНИ КУРС ИЗ БОТАНИКЕ 1 ИЗ 6
6 13175 БИОЛОШКЕ СИМБИОЗЕ 1 ИЗ 6
7 13241 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 2 2 ОБ 13 13
8 13272 ЗРАЧЕЊА У ПРИРОДИ И ЊИХОВИ БИОЛОШКИ ЕФЕКТИ 2 ИЗ 6 15
9 13273 БИОДИВЕРЗИТЕТ, ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА ЖИВИХ СИСТЕМА 2 ИЗ 6
10 13274 ХЕМИЈА СЕКУНДАРНИХ МЕТАБОЛИТА 2 ИЗ 6
Укупно часова активне наставе на години студија =20 Предавања и 18 СИР-а.
ДРУГА ГОДИНА
1 13331 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 3 3 ОБ - 13 15
2 13382 ЕНДЕМСКЕ БИЉНЕ ВРСТЕ СРБИЈЕ 3 ИЗ 5 15
3 13383 ПРИНЦИПИ МИКРОСКОПСКИХ МЕТОДА 3 ИЗ 5
4 13384 СТРЕС И ХОРМОНАЛНА РЕГУЛАЦИЈА РАСТЕЊА И РАЗВИЋА БИЉАКА 3 ИЗ 5
5 13385 ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА 3 ИЗ 5
6 13482 ФИЗИОЛОШКИ И БИОХЕМИЈСКИ ЕФЕКТИ ЗАГАЂЕЊА 4 ИЗ 6 15
7 13483 ТАКСОНОМИЈА ВИШИХ БИЉАКА 4 ИЗ 6
8 13484 ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 4 ИЗ 6
9 13481 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 4 4 ОБ 20 20
Укупно часова активне наставе на години студија =11 Предавања и 33 СИР-а.
ТРЕЋА ГОДИНА
1 13531 ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 1 5 ОБ 20 10
2 13631 ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 2 6 ОБ 20 10
3 13622 ИЗРАДА И ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 6 ОБ 30
Укупно часова активне наставе на години студија =0+40(СИР) 180 ЕСПБ
Укупно часова активне наставе= 31 Предавања и 91 СИР-а.

Циљеви студијског програма докторских академских студија Биологија су:

 • унапређивање и систематизација знања стеченог на претходним нивоима образовања,
 • постизање научних способности и академских вештина (писање научних радова и предлога пројеката и презентација сопствених истраживања),
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере,
 • оспособљавање првенствено за самостални истраживачки рад,
 • управљање истраживачким тимовима и руковођење националним и међународним пројектима и др.

Обимно и комплексно биолошко фундаментално и практично знање стечено на студијском програму треба да обезбеди будућем доктору наука самосталан научни рад и квалитетну научну комуникацију са стручњацима из области биологије и сродних дисциплина, лаку примену знања у пракси и научно истраживачком раду, као и преношење знања на млађе истраживаче (менторство). Докторски програм се реализује кроз понуђени програм у коме се интегришу наведене научне дисциплине неопходне за реализацију наставног процеса према захтевима савременог образовања.

Посебни циљеви докторског програма Биологија јесу да студенти стекну висок ниво знања и разумевања актуелних проблема из ове области како би се ангажовали на налажењу могућности њиховог решавања, што их квалификује за научноистраживачки и високо стручни рад.

Циљеви студијских програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја биолошке науке код нас и у свету. Програмом се обезбеђује интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, унуверзитетској настави и делатностима у којима се биологија примењује. Студентима се презентирају савремени погледи на актуелне теме из бројних области биологије назначених у студијском програму, најновији експериментални приступи у решавању научних проблема и нове технологије.Савладавањем студијског програма докторских студија Биологија, студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције (способности) које су резултат квалитетног обављања наставног процеса. Програм докторских студија Биологија, треба да омогући студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

 • истраживања у многим лабораторијама и истраживачким центрима;
 • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима биолошке струке и да разумеју и користе најсавременија знања у биологији; критички мисле, делују креативно и независно;
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно -истраживачких резултата;
 • су оспособљени да своје експерименталне резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења и друго;
 • доприносе развоју одговарајуће научне дисциплине и биолошке науке уопште:
 • формирају став о неопходности перманентног усавршавања;
 • имају способност руковођења истраживачким тимовима и организацијама, способност логичког мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључка.

Савладавањем студијског програма докторских студија Биологија студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање научних дисциплина биолошке струке;
 • способност решавања проблема уз употребу одговарајућих научних метода и поступака применљивих у биолошким истраживањима;
 • повезивање основних знања из различитих области биологије и њихова примена;
 • способност праћења савремених достигнућа у својој струци;
 • развој вештина и спретности и употреби знања у одговарајућем подручју биологије;
 • употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области биолошке науке.


Студијски програм докторских студија Биологија (трећи ниво студија) се одликује квалитетом и садржи све неопходне елементе курикулума за биологију, који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету. Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у пољу прородно-математичке науке и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.

Докторски програм нуди студентима најновија научна сазнања из области биологије и прати нова остварења у овој науци. Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим програмима високошколских установа. Студијски програм је структурно усаглашен са акредитованим иностраним програмима из европско образовног простора. Поред тога постоји и структурна усаглашеност са усвојеним предметно специфичним стандардима за акредитацију.

Сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, услови уписа, трајање студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе, начина студирања, вредност ЕСПБ, називи и садржаји понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника регулисани су Законом о високом образовању и општим актом Факултета и усаглашени са акредитованим програмима у складу са европским стандардима. Након упоредног проучавања овог курикулума студијског програма докторских студија Биологија са курикулима више домаћих и међународних високошколских установа, може се констатовати да између њих постоји међусобна усаглашеност.

Студијски програм докторских академских студија Биологија сачињен је на основу позитивног искуства високошколских установа Европе које су знатно раније успешно примениле Болоњску декларацију, а које изводе образовање у области биологије.НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Одсека за биологију

Небојша В. Живић


Редовни професор

Више информација
Славиша M. Милошевић

Ванредни професор

Више информација
Славко С. Бранковић

Ванредни професор

Више информација
Ненад Ђ. Лабус

Ванредни професор

Више информација
Татјана Р. Јакшић

Ванредни професор

Више информација
Предраг Васић

Ванредни професор

Више информација
Љиљана Сретић


Доцент

Више информација
Оливера М. Паповић

Доцент

Више информација
Милош Р. Станојевић

Асистент

Више информација
Никола Н. Ђукић


Асистент

Више информација
Маја Павловић


Асистент

Више информација
Јелена З. Крстичић


Асистент

Више информација
Милица М. Попић


Асистент

Више информација